04.12.2020

Съобщение , относно допусната техническа грешка в РЕШЕНИЕ № 66-ОИК-МИ-2019 Борино, 01.12.2020г.

В РЕШЕНИЕ № 66-ОИК- МИ- 2019 БОРИНО, 1.12.2020 Г. е допусната техническа грешка:

в абзац 5, ред 3 името Михаил Сергеев Кънлов да се чете Мустафа Мустафа Таир.

Зам.-председател: Цв. Такова

Секретар: Д. Кастъ

30.11.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Борино, на 01.12.2020г., от 13:00 часа, в сградата на  

Ощинска администрация - Борино.

 

 

 

Цветка Такова

Зам.председател на ОИК Борино

25.06.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Борино, на 27.06.2020г., от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация - Борино.

 

 

 

Шенай Караахмед

Председател ОИК Борино

25.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Борино ще се проведе на 25.10.2019г. от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация Борино, етаж 3, заседателна зала.

24.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Борино ще се проведе на 24.10.2019г. от 14:30 часа в сградата на Общинска администрация Борино, етаж 3, заседателна зала.

17.10.2019

Съобщение

На 23.10.2019  г. /сряда/ от 12.00 часа, в заседателната зала на общинска администрация с.Борино, етаж 3, 

ще се проведе ОБУЧЕНИЕ на членовете на всичките 9 / девет /  Секционни избирателни комисии  в община Борино.

17.10.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

От Решение №1080-МИ на ЦИК

ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

4. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

5. Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

6. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията на т. 22. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 24 и 25.

7. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

8. Общинските избирателни комисии незабавно извършват промените по т. 27 и т. 28 в публичния списък на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

17.10.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

І. Застъпници

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците.

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и ДЕКЛАРАЦИЯ от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

15.10.2019

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
 • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в избрана от него секция, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 81-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.
 • Когато избирателят е с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
 • Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 80-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
 • Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
 • Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 • Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
 • Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабините за гласуване така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

14.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Борино ще се проведе на 15.10.2019г. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация Борино, етаж 3, заседателна зала.

10.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Борино ще се проведе на 11.10.2019г. от 13:00 часа в сградата на Общинска администрация Борино, етаж 3, заседателна зала.

08.10.2019

Съобщение

На основание протоколно решение на Централна изибирателна комисия, Общинска избирателна комисия-Борино публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

https://cik.is-bg.net/upload/114095/IMG_20191008_190537.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/114096/IMG_20191008_190606.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/114097/IMG_20191008_190615.jpg

17.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Борино за регистрация на кандидатските листи

за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Борино,

започва от 09,00 ч. на 17 септември (вторник) 2019 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на

кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници

и за кметове в община Борино

е 17,00 ч. на 24 септември (вторник) 2019 г.

Документите ще се приемат в ОИК-Борино,

находящ се на адрес: с.Борино, п.к. 4824 , ул. „Христо Ботев” № 1, етаж 3

в заседателната зала на Общинска администрация на с.Борино.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09,00 до 17,00 ч.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа

за общински съветници на технически носител.

https://cik.is-bg.net/upload/100817/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+-+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+11.09.2019.xlsx

12.09.2019

Съобщение

ОИК Борино напомня на заинтересованите лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е от 12 септември 2019г.  до 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 часа.

В случай, че при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2019 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 66-ОИК-МИ-2019 / 01.12.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради издаване на смъртен акт, съгласно чл.30, ал.4, т.13 и ал.5 от ЗМСМА и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата кандидат.

 • № 65-ОИК-МИ-2019 / 27.06.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка, съгласно чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата кандидат.

 • № 64-ОИК-МИ-2019 / 30.10.2019

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 62-ОИК-МИ-2019 от 28.10.2019г. на ОИК Борино.

всички решения