11.11.2015

Насрочване на заседание на ОИК

На 13.11.2015 г. , петък, от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинкси съвет Борино, Председателят на ОИК насрочва заседание при следния проекто-дневен ред:

 1. Вземане на решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.
 2. Обевяване за избран следващия в съответната листа общински съветник.
22.10.2015

До всички СИК от община Борино

В изборния ден СИК да подава информация до ОИК както следва:

 

 1. В 6:00 ч. дали са открити секциите за гласуване , имали проблеми, имали липсващи членове на СИК.
 2. Да подават информация за броя на гласувалите към 10:00 ч. 13:00 ч. и 17:00ч.
 3. В 19:00 ч. дали е приключил изборния ден в СИК, имали чакащи лица пред СИК и техния брой.

 

Забележка: Незабавно да се уведоми ОИК след приключване работата на СИК по изготвянето на протоколите от изборите.

14.10.2015

Определяне на график за провеждане на обучение на секционни избирателни комисии при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

На основание Решение №2523-МИ от 08.10.2015г. и Решение №2525-МИ от 08.10.2015г на ЦИК:

Общинска избирателна комисия Борино единодушно:

РЕШИ:

Определя график за обучение на членовете на СИК както следва:

На 21.10.2015 г. – сряда от 14 00 часа в сградата на общинска администрация с. Борино, етаж 3, в залата на общинския съвет.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му, съгласно чл.88, ал.1 от ИК.

08.10.2015

Регистрация на застъпници

На вниманието на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 1. Застъпниците се регистрират в ОИК – Борино до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат – Приложение №1 . Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 2. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от ОИК - Борино във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).
 3. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на чл.117 и сл. от ИК.
 4. ОИК - Борино приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 72-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 5. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 6. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 69-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат – Приложение №2
 7. Предложението по т. 6, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).
 8. С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник.
 9. Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник, в което вписва имената на заместения застъпник и отбелязва, че удостоверението му се анулира.
 10. Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 71-МИ от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 11. Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.
 12. Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.
08.10.2015

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
 • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в избрана от него секция, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.
 • Когато избирателят е с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
 • Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
 • Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
 • Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 • Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
 • Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабините за гласуване така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

21.09.2015

Определяне на мястото, датата и часът на тегленето на жребия на поредните номера на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати в бюлетините за гласуване на изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 г.

ОИК Борино съобщава на всички партии, коалиции и инициативни комитети, че жребият за определяне на поредните номера за партиите, коалициите, местните коалиции и независими кандидати в  бюлетините за гласуване на кметове и за общински съветници на 25.10.2015 г. с решение №52 от 21.09.2015 г. е определен  място, дата и час както следва :

На основание чл. 87, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс и решение №2250/18.09.2015 г. на ЦИК.

РЕШИ:

ОИК Борино реши, че тегленето на жребия ще се проведе на 23.09.2015 г. от 10 00 часа в залата на Общинска администрация Борино, на 3 ти етаж, стая №10.

15.09.2015

Прием на заявление за регистрации на кандидати

ОИК - Борино обръща внимание на представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети да представят в Общинска избирателна комисия - Борино, списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат при регистрирането им, но не по-късно от 22 септември 2015 г. 18,00 часа


Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Съгласно чл. 414, ал. 2 от ИК и Съобщение от ЦИК в ОИК - Борино е необходимо представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни

 

09.09.2015

Прием на заявление за регистрации

ОИК Борино съобщава, че приема на заявления за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети ще започне на 10.09.2015 г. от 09 00 часа до 14.09.2015 г. 18 00 часа.Приема на заявленията става в сградата на общинска администрация Борино, ул Христо Ботев №1, етаж 3, стая №10

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 105 / 13.11.2015

  относно: Обявяване за избран за общински съветник.

 • № 104 / 13.11.2015

  относно: : Постъпило е заявление чрез Председателя на Общински съвет Борино от Реджеп Шабанов Чобанов с вх. № 111/09.11.2015г., избран като общински съветник от квотата на ПП ДПС с искане да му бъдат прекратени пълномощията като общински съветник и на негово място да бъде обявен за избран за общински съветник следващият от листата за общински съветници на ПП ДПС.

 • № 103 / 02.11.2015

  относно: Приемане на решение за избор на кмет на кметство Буйново, община Борино.

всички решения